VB成的 计算周长和面积

Private Sub Command1_Click()
Dim a, b, mj, zhch As Integer
a = Val(Text1.Text)
b = Val(Text2.Text)
If a = 0 Or b = 0 Then
MsgBox "你见过没有长或宽的矩形吗", vbOKOnly, "提示"
Else
zhch = (a + b) * 2
Text4.Text = zhch
mj = a * b
Text3.Text = mj
End If
End Sub

- THE END -
版权声明:
转载原创文章请注明,文章出处://kinggoo.com
原文地址:https://kinggoo.com/chengxu-vb-jisuanzhouchangmianji.htm
发表评论?

0 条评论。

发表评论


此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据